Management Team

1

Samina Bano (Chairperson)

3

Aamir Husain (Executive Director)

5

Ghanshyam Tiwari ( Senior Advisor)

4

Irfan Alam (Senior Advisor)

4

Shefali Misra (Senior Advisor)

Mehul
Mehul